Hỗ Trợ

1/ Phiếu kiểm tra chất lượng:

2/ Kích thước và đóng gói:

Vui lòng tham khảo các thông số kỹ thuật theo từng kích thước gạch như bên dưới: